Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden. 

Om onze dienstverlening zo goed mogelijk te maken en te behouden kunnen wij helaas niet om een paar spelregels heen. Sommige zijn in het voordeel van jou, als opdrachtgever zijnde. Sommige zijn in het voordeel van ons, als opdrachtnemer zijnde en sommige zijn in zowel het voordeel van jou als in het voordeel van ons. 

Er zijn in totaal 10 spelregels die ieder een of meerdere punten kent. 

Jij, ook wel de opdrachtgever. Het bedrijf of de persoon die ons een opdracht verstrekt, 

Wij, ook wel de opdrachtnemer. BSJ COMM. het bedrijf dat door de opdrachtgever wordt aangewezen. 

Spelregel 1: onze relatie.

Jij bent volledig en eerlijk in de informatie die je ons verschaft. Daarnaast hou jij je aan de afspraken die wij gemaakt hebben. Je reageert vlot op vragen en geeft een oprechte feedback op en tijdens onze werkzaamheden. Daarnaast betaal je netjes en op tijd. 

Wij doen altijd ons best om de beste kwaliteit te leveren voor zowel teksten als social media. Wij doen dit zorgvuldig en binnen de afgesproken tijd. Als jij iets vraagt, geven wij antwoord. Wij stoppen pas als je tevreden bent. 

Spelregel 2: algemeen. 

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk contact en op elke overeenkomst of opdracht tussen jou en mij. Indien jij namens een derde partij handelt of een derde partij bent gelden onze Algemene Voorwaarden ook voor hen of voor jou. Het jouw eigen verantwoordelijkheid om de derde partij over ons contact of overeenkomst te informeren. De rechtstreekse opdrachtgever blijft aansprakelijk in ieder geval van schade of niet nakomen van verplichtingen, ook als deze veroorzaakt blijkt door een derde partij. 

Spelregel 3: onze overeenkomst. 

 1. een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk overeengekomen worden. 
 2. offertes zijn altijd vrijblijvend, je hebt 30 dagen om te reageren. 

Spelregel 4: de opdracht.

 1. BSJ COMM. heeft een leveringsplicht, geen prestatieplicht. Wij leveren de gevraagde teksten, maar wij bieden geen garanties over prestaties en resultaten die met onze werkzaamheden behaald worden. 
 2. Wij zijn, oprecht, geïnteresseerd in jou bedrijf en houden onze kaken stijf op elkaar over alles wat besproken wordt. Jij vertelt de waarheid over de gegevens die wij nodig hebben om een goed product te leveren. 
 3. Wij leveren onze producten met uiterste zorgvuldigheid. Jij hebt als opdrachtgever de plicht om de tekst te controleren op eventuele fouten of onjuiste informatie. 
 4. Wij hebben het recht een opdracht te staken. Je betalingsverplichting vervalt in dat geval. Als de opdracht wordt gestaakt door opzettelijk verschaffen van onjuiste informatie, onzorgvuldigheden van jouw kant of vervelend gedrag zullen wij wel kosten in rekening brengen. 
 5. Jij mag de opdracht uiteraard stopzetten. Je bent dan wel verplicht de kosten te betalen voor het werk dat wij reeds hebben uitgevoerd. 

Spelregel 5: de levering.

 1. De einddatum van het project bepalen wij samen. 
 2. Wij doen altijd ons best om de deadlines te halen; het behalen van deze deadlines is ook afhankelijk van jouw inzet. 
 3. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet behalen van deadlines. Tenzij wij dit op een andere manier hebben afgesproken. 
 4. Wij leveren onze teksten via email als word- of PDF-document. Andere manieren zijn bespreekbaar. 

Spelregel 6: wijzigingen. 

 1. Je hebt op al onze werkzaamheden recht op wijzigingsrondes, hieraan zit geen maximum verbonden qua aantallen. Een maand na levering van de teksten stopt dit recht. 
 2. Wordt het recht op wijzigen misbruikt? Dan zullen wij deze weigeren. Deze weigering moeten wij onderbouwen. Je betalingsverplichting blijft gehandhaafd. 
 3. Verzoeken tot wijziging worden per mail mail aangegeven, tenzij anders overeengekomen. 
 4. Bij grote, tijdrovende aanpassingen kunnen er extra kosten in rekening gebracht worden. 

Spelregel 7: de betaling.

 1. Facturen worden per mail verzonden. Voor schriftelijke facturering worden kosten in rekening gebracht. 
 2. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen. 
 3. Als deze termijn door jou overschreden wordt, wordt de rekening vermeerderd met wettelijke rente berekend vanaf de dag van verzuim. 
 4. Als er na een aanmaning niet betaalt wordt, worden ook de buitengerechtelijke incassokosten bij de rekening opgeteld. 
 5. Als jij betaalproblemen hebt kunnen wij een betalingsregeling treffen. Je dient ons hier wel vooraf over te informeren. 
 6. Als wij denken dat je ons niet meer kunt betalen, bijvoorbeeld omdat je je bedrijfsvoering staakt of omdat je een faillissement aanvraagt, mogen wij direct de opdracht stopzetten. Je hebt dan wel een betalingsverplichting voor het reeds verrichte werk. 

Spelregel 8: de rechten.

 1. Indien van toepassing behouden wij het auteursrecht. 
 2. Wij mogen eisen dat onze naam en/of website wel of niet vermeldt wordt bij publicatie of tekst. 
 3. De publicatierechten gaan over op jou als de betaling volledig is voldaan. 
 4. Na betaling ben jij, als opdrachtgever, degene die de publicatierechten heeft. Dit is niet van toepassing op derden. Jij mag de teksten gebruiken, maar je mag ze niet doorverkopen of op een andere manier doorgeven aan derden. 
 5. Als er een derde partij betrokken is bij onze samenwerking, kan het publicatierecht wel aan hen worden toegekend. 
 6. Als je onze teksten voor andere doeleinden wil gebruiken dan overeengekomen kan dat. Hiervoor heb je wel onze toestemming nodig.

Spelregel 9: de aansprakelijkheid. 

 1. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door onjuistheden, fouten of onvolledigheid van teksten. 
 2. Door ons een opdracht te gunnen worden wij gevrijwaard van de onder spelregel 9, regel 1 genoemde aansprakelijkheid. 
 3. Jij bent de eindverantwoordelijke voor het controleren van de teksten. 
 4. Mocht het zo zijn dat wij door ondeskundigheid of nalatigheid toch aansprakelijk gesteld kunnen worden, dan blijft het schade bedrag beperkt tot maximaal het factuurbedrag. De aansprakelijkheid geldt niet voor indirecte schades zoals gevolgschade, inkomsten derving of verlies van (spaar-)gelden. 
 5. Als een, of meerdere, bepalingen uit onze Algemene Voorwaarden niet worden nageleefd of in strijd zijn met de wet, blijven alle andere bepalingen onverminderd van kracht. 

Spelregel 10: geschillen. 

 1. Mocht er tijdens of na de opdracht een conflict ontstaan doen opdrachtgever en opdrachtnemer hun uiterste best om dit onderling op te lossen. 
 2. Als het niet mogelijk blijkt een conflict onderling op te lossen en een rechtsgang onvermijdelijk blijkt zal dit plaatsvinden bij het gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. Als er dwingende redenen zijn die dit onmogelijk maken of als wij dit anders overeengekomen zal de rechtsgang elders in Nederland plaatsvinden. 
 3. Wij communiceren nooit met derde partijen, zoals media, over conflicten. Van de opdrachtgever eisen wij hetzelfde.